Armoedebestrijding Armoedebestrijding
Je hoort steeds vaker in je directe omgeving dat mensen het lastiger vinden het financieel rond te krijgen. Vooral door de recent gestegen inflatie en energieprijzen. Zelf denk je dat je dit niet zal overkomen. Maar er zijn invloeden op het leven waarop je geen invloed hebt. Denk aan langdurig ziek worden, overlijden van een gezinslid, werkloos raken of een scheiding. Mocht je hiermee te maken krijgen, is de kans groot dat er financiële problemen ontstaan. Je bent dan letterlijk en figuurlijk elke dag bezig met hoe je alles betaald zult krijgen. Daarnaast zie je vaak dat er ook geen geld meer is voor leuke dingen zoals een dagje-uit, bioscoopbezoek, nieuwe kleding, kapper etc.

Er zijn talrijke instanties in Nederland die hulp kunnen bieden. Vaak zijn dit grootschalige organisaties en lokaal niet direct aanwezig. Het zou veel mooier zijn indien je in je eigen omgeving terecht kunt met je vragen. Dat kan bij gemeente Altena. Zij zijn hiervoor het armoedepact gestart en werken met veel organisaties samen. De lokale kerken in Altena willen de gemeente daarbij ondersteunen en hebben samen met de landelijke stichting Schuldhulpmaatje het initiatief genomen een regionale stichting te starten onder de naam 'Stichting Hulp met elkaar in Altena'

De lokale kerken in Altena willen de gemeente daarbij ondersteunen en hebben samen met de landelijke stichting Schuldhulpmaatje het initiatief genomen een regionale stichting te starten onder de naam 'Stichting Hulp met elkaar in Altena'. 
 
De Stichting wil graag inwoners van gemeente Altena helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid door het bieden van sociale- en praktische ondersteuning. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers en speciaal daarvoor opgeleide schuldhulpmaatjes om inwoners van Altena weer perspectief te bieden.  
 
In december 2022 is de stichting officieel opgericht en gestart. Het oprichten en aansturen van de stichting maar ook het trainen van de schulphulpmaatjes vraagt veel van de vrijwilligers. Daarnaast worden er praktische zaken georganiseerd: goede communicatie met de landelijke stichting, website onderhouden, trainen van vrijwilligers, vergaderen etc. waarvoor vrijwilligers nodig zijn en geld nodig is. 
 
Voor 2024 is in samenwerking met de landelijke stichting Schulphulpmaatje een begroting opgesteld. De inschatting is dat voor 2023 zo’n € 15.000,- nodig zal zijn. Gelukkig zijn er diverse landelijke fondsen bereid een bijdrage te geven maar dat zal niet kostendekkend zijn.
 
Als 'Stichting Hulp met elkaar Altena' (gemakshalve Schuldhulpmaatje Altena) zullen wij de diaconieën in de gemeente Altena benaderen en hen vragen om een financiële bijdrage. Ook zullen wij de gemeente Altena om een toezegging vragen.
 
Spreekt bovenstaande u aan en zou u ook graag een bijdrage willen leveren, neem dan contact met mij op. Dat kan per mail lennart.kant@altena.schulphulpmaatje.nl
 
Lennart Kant 

Kerkenraad en Diaconie blij met initiatief
 
De Diaconie neemt al deel aan het Armoedepact van de gemeente Altena. Eind november heeft de diaconie een bijeenkomst gehouden over Armoede. In januari hebben Kerkenraad en Diaconie besloten de oprichting van de ‘Stichting Hulp met elkaar Altena’ te ondersteunen.
 
Vanuit de kerk kunnen wij mensen die het moeilijk vinden om rond te komen straks ook doorverwijzen naar de stichting en hen via deze weg hulp bieden die nodig is. Naast de Actie Minima, de inzamelactie voor de Voedselbank vormt de stichting een welkome aanvulling om concreet iets te kunnen doen tegen Armoede.

UPDATE

In Projektor van februari 2023 is aandacht besteed aan de nieuwe stichting “Hulp met elkaar Altena”. Deze is mede met hulp van de landelijke Stichting Schuldhulpmaatje en plaatselijke kerken tot stand gekomen.
 
Als stichting willen wij inwoners van gemeente Altena die het lastig vinden om financieel rond te komen ondersteunen. We doen dit niet via een geldelijke bijdrage maar meer in de vorm van een luisterend iemand, zonder de persoon in kwestie erop aan te spreken. Als je dit overkomt praat je hier niet gemakkelijk over. Toch is het belangrijk dit wel te doen. Nu is het zo dat men zich bij de gemeente dient aan te melden om geholpen te worden. Dit wordt als een drempel ervaren. Onze intentie is om deze drempel te verlagen. Via onze stichting kunnen inwoners contact opnemen met een schuldhulpmaatje. Indien nodig kan men zich later alsnog bij de gemeente melden.
 
In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en met Trema. Er zijn 8 inwoners uit de gemeente Altena als maatje (vrijwilliger) opgeleid en zij staan klaar om ondersteuning te bieden.
 
Er is vaak sprake van verborgen armoede. Indien er vanuit het kerkelijk werk dergelijke situaties worden aangetroffen is het misschien mogelijk betrokkenen in contact met ons te brengen.
 
Als stichting voldoen we aan de ANBI-richtlijnen en is een particuliere gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons banknummer is NL41RABO0343879158 t.n.v. Stichting hulp met elkaar Altena.
 
Heeft u vragen dan kunt u met mij contact opnemen. Het mailadres is lennart.kant@altena-schuldhulpmaatje.nl
 
Lennart Kant


 

terug