Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. 
 
lees meer »
 
Kleine kerkenraad Kleine kerkenraad
""De kleine kerkenraad (KKR) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de taakgroepen en heeft daarom in elk van de taakgroepen een vertegenwoordiger. 

 
lees meer »
 
DB en moderamen DB en moderamen

Het Dagelijks Bestuur van de kerkenraad bereidt de vergaderingen voor van de (voltallige) kerkenraad en de kleine kerkenraad. 

 

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
 
Diaconie Diaconie
 
CvK CvK

 
Predikanten Predikanten
Ds. Pieter Hoekstra is als tijdelijk ambulant predikant voor 18 uur per week werkzaam in onze gemeente. 
Ds. Ries van der Zouwen en ds. Rianda van der Zouwen-van Haaften zijn beschikbaar voor begeleiding bij geloofs- en levensvragen, begeleiding rond ziekte en sterfbed en het leiden van uitvaarten.
 
lees meer »
 
Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen kunnen benaderd worden door gemeenteleden naar aanleiding van ervaringen of vermoedens met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging door gemeenteleden.

Vertrouwenspersoon voor onze gemeente is de heer Ton Wintels.

 

lees meer »
 
Scriba Scriba

De scriba's van de kerk zijn mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta en de heer C.L.J. (Kees) Boot.

Klik HIER voor het e-mailadres. 

 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg met elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde.   

 
lees meer »
 
Wijkbezoekgroep Wijkbezoekgroep

Wijkbezoekers brengen bij blijde en droeve gebeurtenissen een teken van meeleven namens de gemeente.
 

lees meer »
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
De taakgroep vorming en toerusting wil bevorderen dat gemeenteleden op allerlei manieren in de gelegenheid worden gesteld met elkaar van gedachten te wisselen over vragen die verband houden met christen-zijn in onze tijd.
lees meer »
 
Coördinatie kerkgebouw Coördinatie kerkgebouw
Koster/coördinator
Het gebruik van de vergaderruimten en de kerkzaal wordt gecoördineerd door de heer A. (Adri) Verhoeven. Zalen kunnen gereserveerd worden via het online zaalreserveringssysteem.
 
lees meer »
 
Cantorij Cantorij

De cantorij van de Ontmoetingskerk werkt mee aan diensten, door met en voor de gemeente liederen te zingen.
Ook worden in sommige diensten, in overleg met de predikant, bijvoorbeeld drempelgebeden, tafelgebeden, onberijmde psalmen en andere liturgische stukken gezongen.

lees meer »
 
Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

De hoofdtaak van de taakgroep Eredienst is bezinning op inhoud en opzet van de zondagse erediensten en zorg voor de praktische vormgeving.

 

lees meer »
 
Lectoren Lectoren
De zondagse kerkdienst is een dienst voor en door gemeenteleden. Daarom verzorgt een aantal gemeenteleden op zondagmorgen bij toerbeurt de schriftlezing in de dienst.
 

 
lees meer »
 
Commissie ambtswerving Commissie ambtswerving

De commissie ambtswerving regelt de werving van ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers.
 

lees meer »
 
Beamteam Beamteam
Het beamteam verzorgt de bediening van de in de kerk aanwezige video-, beeld- en audioapparatuur. 
 
lees meer »
 
Wijkindeling Wijkindeling
De kerkelijke gemeente is ingedeeld in 8 wijken. Voor iedere wijk is een wijkteam samengesteld met een predikant, ouderling (en), diaken(en), pastoraal medewerker(s) en wijkbezoeker(s). 
 
lees meer »
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

Voor een aantal diensten per jaar worden gastpredikanten uitgenodigd.

U kunt namen van predikanten, die u graag wilt horen, doorgeven aan de preekvoorziener. 
 

lees meer »
 
Bloemen in de kerk Bloemen in de kerk
Iedere zondag staan er in de kerk bloemen voor de kansel. Na de ochtenddienst (of eventueel de avonddienst) worden de bloemen door een aantal vrijwilligers bij toerbeurt naar een gemeentelid gebracht. 
 
lees meer »
 
Website Website

Op de website vind je actuele informatie over de wekelijkse kerkdiensten, organisatie, kerkelijke activiteiten en overig kerkelijk nieuws. Wil je informatie laten plaatsen of aanpassen op de website? Heb je ideeën of vragen? Stuur deze dan naar het e-mailadres: webmaster@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door Herman van Noorloos.