AVG AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) van kracht. U heeft hierover ongetwijfeld al veel gehoord en gelezen. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem vormen hier geen uitzondering op.
 
Geldt de AVG wel voor de kerk?
De AVG is niet vrijblijvend, dat wil zeggen dat we als Ontmoetingskerk moeten kunnen aantonen dat we bewust met de privacy- en gegevensbescherming van de gemeenteleden omgaan. Voldoen we  hier niet aan, dan kunnen we als kerkelijke organisatie hierop aangesproken en/of beboet worden.
De veronderstelling dat de kerk een vertrouwde omgeving is waar al die regels niet nodig zouden moeten zijn, klopt niet. Juist de kerk moet transparant zijn en gemeenteleden moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonlijke gegevens in goede handen zijn.
  
Bewustwording
Mogen we binnen onze kerkelijke gemeente nu helemaal geen persoonlijke gegevens meer met elkaar delen? Omzien naar en betrokken zijn op elkaar is toch een belangrijke pijler? Vanuit het kerkelijk ambt of voor het uitvoeren van kerkelijke activiteiten is er toch informatie over anderen nodig? De AVG biedt hier gelukkig nog voldoende mogelijkheden voor.
Als eerste is iedereen die met persoonlijke gegevens werkt van de kerk gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Persoonlijke gegevens die binnen de kerk gedeeld worden, mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.
 
Een belangrijk aspect bij het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is bewustwording. Het gaat erom dat we persoonlijke informatie niet ‘zomaar’ met elkaar delen, maar dat we vooraf nadenken wat en waarom gegevens verspreid worden en wat we er vervolgens mee doen. En als persoonlijke gegevens op papier of digitaal verspreid worden buiten onze kerkelijke gemeente, dat dit alleen gebeurt met toestemming van de betrokkene.
 
Maatregelen
Om te voldoen aan de AVG zijn door de Kerkenraad de onderstaande beleidsmatige besluiten genomen:
  • Geen uitgifte meer van het boekje ‘Ledenregister’;
  • Uitsluitend verstrekking van de papieren uitgave van het Jaarboekje aan gemeenteleden;
  • Publicatie van het Kerknieuws op het alleen voor gemeenteleden toegankelijk deel van de website;
  • Uitsluitend vermelding mutaties van het ledenbestand op het Kerknieuws  na toestemming van betrokkene;
  • Vermelding in de Projektor van namen van gemeenteleden in de rubriek ‘Omzien naar elkaar’ uitsluitend met toestemming van de betrokkene.

Privacyverklaring
De diverse beleidsmatige maatregelen, die genomen zijn om veilig met persoonsgegevens om te gaan, zijn te vinden in de opgestelde Privacyverklaring van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem. 

Coördinator gegevensbescherming

De coördinator gegevensbescherming binnen onze gemeente is de heer C.L.J. (Kees) Boot. De taak van de coördinator is om te waarborgen dat de opgestelde Privacyverklaring gevolgd wordt en aanspreekpunt is bij verzoeken van gemeenteleden over specifieke vragen rondom privacy.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres coordinatorprivacy@ontmoetingskerksleeuwijk.nl 
 
terug