Beleid Beleid

Het beleid van de Ontmoetingskerk is gebaseerd op de visienota van de PKN: 'Van U is de toekomst'. Op basis hiervan heeft de Ontmoetingskerk een visienota opgesteld die de gemeente beschrijft en dient als leidraad voor de beslissingen die genomen worden.

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.

De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden. We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.
We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.

Visienota

Binnen: elkaar ontmoeten
De Ontmoetingskerk herbergt een enthousiaste gemeente. Onderscheidend is haar brede samenstelling, gecombineerd met een grote onderlinge betrokkenheid. Mensen van diverse achtergronden en leeftijdsgroepen vinden er samen een geestelijk thuis, zien om naar elkaar, dagen elkaar uit en geven elkaar respectvol de ruimte. We ontmoeten elkaar rondom de eredienst, in het (onderlinge) pastoraat en in diverse groepen. We vinden kracht in de rust en regelmaat van het gewone gemeenteleven. Samen werken aan bijzondere diensten en activiteiten geeft ons extra energie en brengt het beste in ons naar boven. We zijn geen lid van de kerk omdat het moet, maar omdat we het als een kans en een meerwaarde ervaren in ons dagelijkse leven.

Kernwaarden: betrokken, enthousiast, creatief, gunnend

 Boven: God ontmoeten
 De Ontmoetingskerk is meer dan een sociaal platform. We zijn geen organisatie van gelijkgezinden, maar gemeente van Jezus Christus. Hem ontmoeten we in een verdiepende en relevante uitleg van de Bijbel, in een diversiteit aan liederen en kerkmuziek, in verstilling en gebed, en in elkaar. Samen zoeken we naar wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Samen vinden we bij Hem inspiratie en betekenis voor ons dagelijkse leven. Het is voor ons heel belangrijk dat God ons ontmoeten wil in het hier en nu.

Kernwaarden: inspirerend, zingevend, bemoedigend, verdiepend
 
Buiten: de wereld ontmoeten, te beginnen bij het dorp
Voor ons is de ontmoeting met God en elkaar een bron van inspiratie voor ons dagelijkse leven en werken. Daarnaast is er een ontluikend besef dat onze roeping om gemeente van Jezus Christus te zijn meer omvat dan wat er binnen de kerkmuren en in ons persoonlijke leven gebeurt. We vinden het nog moeilijk om daar de juiste woorden en daden aan te verbinden. Aarzelend zoeken we naar kansen om onze plaats als gemeente van Jezus Christus in te nemen in de maatschappij.
 
Kernwaarden: bewogen, zoekend

Visienota 2022-2026

Lees hier de visienota 2022-2026 van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk

 
terug