Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk
28 jan 2024 Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk
Al vele jaren werken de Hervormde gemeente van Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op diverse terreinen samen. Zo zijn er gemeenschappelijke diensten op een aantal momenten in het jaar zoals bij de startzondag, de werelddiaconaatszondag, met Hemelvaart, bij de week voor gebed voor de eenheid en in de zomerperiode.
 
Daarnaast is het jeugdwerk geïntegreerd, overleggen de diaconieën en de moderamina regelmatig met elkaar en stemmen we in bijzondere situaties zoals rond corona afspraken met elkaar af. 
Landelijk vallen de beide kerken sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 2004 ook al onder één landelijke kerk. 
 
In 2019 en in 2020 hebben beide kerken gesproken over de vraag of verdergaande samenwerking goed zou zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Met diverse nog te beantwoorden vragen en overwegingen was de algemene teneur in beide kerken toen dat onderzoeken van de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking de aangewezen weg is. Daarna kwam corona en is dat proces stil komen te liggen. 
 
Onlangs hebben de beide moderamina dit proces weer opgepakt en met elkaar besproken wat de huidige situatie is en hoe we tegen de toekomst aankijken. Het verslag van dat eerste verkennende gesprek is in de beide kerkenraden besproken en in grote lijnen positief ontvangen. 
 
We vatten het hier voor alle kerkleden van beide kerken samen:
 
 • We constateren dat er tussen beide kerken theologisch gezien meer is wat ons bindt dan wat ons scheidt. Er is ook meer theologische diversiteit binnen de beide kerken dan ertussen.
 • We ervaren dat we één zijn in Christus en dat we beide vorm willen geven aan de vraag: hoe willen we kerk van Christus zijn. 
 • Dat geldt naar binnen toe als kerkgemeenschap en naar buiten naar de samenleving.
 • Als eerste stip op de horizon willen we daarbij gezamenlijk en in gelijkwaardigheid een visie ontwikkelen waarbij we het eigene van de beide kerken als waardevol inbrengen en zo komen tot een nieuwe en duidelijke stap in het samengaan van onze kerken.
 • We realiseren ons dat we beide pluriforme kerken zijn en dat we in de te verwoorden visie ook moeten aangeven hoe we enerzijds ruimte geven aan diversiteit en respect voor diverse belevingen, maar anderzijds de gemeenschap bewaren en bevorderen. 
 • Ieder denkt na over het eigene dat men daarbij wil inbrengen.
 • Zodra die visie is ontwikkeld bepalen we de tweede stip op de horizon, namelijk een tijdpad hoe en wanneer we willen komen tot een feitelijk samengaan.

Als vervolg op deze samenvatting hebben we de volgende concrete dingen afgesproken:

 1. Op eerste Pinksterdag, 5 juni, willen we na de afzonderlijke diensten in de eigen kerkgebouwen gezamenlijk koffie drinken in het park tussen beide kerkgebouwen.
 2. Op zondag 1 januari 2023 houden we een gezamenlijke dienst in het Hervormde Kerkgebouw met vooraf om 10.00 uur ontmoeting/nieuwjaarwensen/koffie e.d. met aansluitend (10.45 of 11.00 uur) een kort ochtendgebed. 
 3. We onderzoeken hoe we in de publiciteit meer gezamenlijk kunnen optrekken. Een kleine commissie is al bezig om te onderzoeken hoe dit zou kunnen. 
 4. Het project “De kerk, daar zit muziek in” zetten we als gezamenlijk project voort met wisselende muzikale invullingen en in wisselende gebouwen. 
 5. We vormen een commissie van 2 x 3 mensen uit beide kerken die gaat nadenken over het  gezamenlijk en in gelijkwaardigheid ontwikkelen van een visie waarbij we het eigene van de beide kerken als waardevol inbrengen en zo komen tot een nieuwe en duidelijke stap in het samengaan van onze kerken. Als uitgangspunt voor het eigene van de beide kerken nemen we de meest recente beleidsplannen en de meest recente profielen van de eigen gemeente in het kader van het beroepingswerk. Het is de bedoeling dat de predikanten niet in de commissie plaats nemen, maar wel beschikbaar zijn voor theologische reflectie en duiding. Verder is het de bedoeling dat van beide kerkenraden 1 lid in de commissie plaatsneemt om zo de verbinding met de kerkenraden te houden. Verder bekijken we of we begeleiding van iemand kunnen vinden die ervaring heeft met dergelijke processen. Gemeenteleden die belangstelling hebben om te participeren in deze commissie kunnen zich voor 1 juni 2022 melden bij: Gijsbert van der Beek (06-21292085 of gijsbertvanderbeek@hetnet.nl) of bij Jan Luijten (06-53441488 of jan@luijten.me).  Daarna zullen de kerkenraden de commissie samenstellen. 
 
Met vriendelijke groet van de beide voorzitters, 
 
Gijsbert van der Beek en Jan Luijten. 
terug